Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Huski Wear AB (559250-7940) är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i syfte att hantera beställningar och förfrågningar, för att modifiera erbjudanden och meddelanden, för att kommunicera information och erbjudanden, för att analysera data för förbättrade erbjudanden och för att ge Huski Wear bättre insikt hur våra produkter och tjänster används.

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför?
 

Genomföra köp

För att kunna göra ett köp hos oss behöver vi behandla personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress, användarnamn, korrespondens). Dessa data lagras i 3 år för att uppfylla åtagandet under garantiperioden.

Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av avtal.

För utveckling av produkter

För att utveckla våra produkter genomförs produkttester genom testpersoner/grupper genom deras användning av produkter och deras slutförande av skriftliga utvärderingar. I dessa fall behandlar vi personuppgifter (namn, kontaktuppgifter). Den rättsliga grunden för att behandla en individs personuppgifter för produkttestning är samtycke.

Dessa uppgifter behandlas tills samtycket återkallas.

För evenemang/tävlingar

För att delta i ett event arrangerat av Huski Wear behandlar vi personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress, användarnamn, korrespondens, fotografier, resultatlistor). Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke. Dessa uppgifter (förutom resultatlistor) behandlas tills samtycket återkallas.

Resultatlistor kräver separat samtycke från 2021-04-01 och deras data finns kvar tills samtycket återkallas. Resultatlistor baserade på anmälan före 2021-04-01 publiceras med minsta möjliga personuppgifter, namn och eventuell klubb och tid. Om en individ inte längre vill vara kvar i en resultatlista kan du kontakta Huski Wear när som helst för att bli borttagen från listan.

Marknadsföring

För att marknadsföra evenemang, produkter och tjänster behandlar vi våra kunders personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress). Dessa behandlas under den tid du är kund hos oss. Den rättsliga grunden för att behandla dessa uppgifter är fullgörandet av vårt avtal med dig som kund.

Utveckling av tjänster

För att utveckla våra tjänster behandlar vi personuppgifter (trafikinformation från webbläsaren, ålder, bostadsort, klickbeteende). Vi använder denna data för att analysera på en aggregerad nivå (inte på individnivå) hur våra webbplatser används och besökarnas demografi. Denna typ av data lagras i upp till ett år från insamlingen. Därefter anonymiseras eller raderas uppgifterna. Den rättsliga grunden för denna datainsamling är en intresseavvägning. Vi anser att vårt intresse av att få informationen ovan väger tyngre än ditt intresse av att inte lagra den. Om du har några kommentarer angående detta är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. bokföring, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system) behandlar vi personuppgifter (namn, kontaktuppgifter, betalningsinformation, korrespondens, personnummer). Lagring av personuppgifter sker så länge det är nödvändigt för att uppfylla de rättsliga skyldigheterna, varefter uppgifterna anonymiseras eller raderas.

Hur vi skyddar data

Huski Wear värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje fall och vi säkerställer att behandlingen sker i enlighet med gällande lag.

Förvaringstid

Huski Wear sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för våra rapporteringsändamål, med hänsyn till att vi vill bevara en god kundupplevelse och svara på frågor om tidigare interaktioner. Vi tar även hänsyn till lagkrav på att behålla viss information under en längre tid, till exempel gällande ekonomisk spårbarhet. Vi kan således komma att behålla dina personuppgifter under en rimlig period efter din senaste interaktion med oss. När uppgifterna inte längre uppfyller syftet med behandlingen raderas eller anonymiseras de.

Dina rättigheter

Vi vill vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som tillhandahålls av oss i form av ett så kallat registerutdrag. Om vi får en begäran om åtkomst kan vi be om ytterligare information för att säkerställa vilken information du vill ha tillgång till och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna syftet har du även rätt att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter hos oss raderas (se nedan för fall där vi inte kan tillmötesgå din begäran). Din begäran måste vara skriven och undertecknad med namn, e-postadress och adress.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättelse av felaktiga uppgifter till: Huski Wear AB, Bolshedens industriväg 30, 427 50 Billdal, Sverige.

Vi kan inte radera data där det finns ett lagkrav på lagring, till exempel data som ska finnas med på våra konton. Vi kan inte heller radera uppgifter när det finns legitima skäl till att uppgifterna måste sparas, till exempel med hänsyn till obetalda skulder.

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen. Du har rätt att invända mot behandlingar utifrån ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl angående situationen. Vi har dock möjlighet att fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har invänt mot behandlingen om vi har tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än ditt integritetsintresse.

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på fullgörandet av åtaganden i ett kontrakt med dig har du rätt att begära att de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförs till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Underleverantörer

Huski Wear AB ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter följer gällande databehandlingslagstiftning. Huski Wear AB kan komma att använda underleverantörer (”personuppgiftsbiträden”) för att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål. Huski Wear AB kan till exempel använda personuppgiftsbiträden för att hantera datalagring på externa servrar, webshopsystem, IT och kundsupport, utföra kundanalyser och analysera användarupplevelsen och användningen av tjänsten. Databehandlare kommer att ha liknande skyldigheter gentemot den personuppgiftsansvarige när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Eftersom våra databehandlare kan vara geografiskt både inom och utanför EU/EES, kan dina personuppgifter komma att delas och överföras inom och utanför EU/EES. När data överförs utanför EU/EES säkerställer Huski Wear att det finns standardiserade modellklausuler för dataöverföringar för att säkerställa samma skyddsnivå som inom EU/EES.

Cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Det gör att vi kan se hur webbplatsen används och att anpassa webbplatsen för din användning. Cookies kan inte komma åt, läsa eller på något sätt ändra någon annan data på din dator.

Kontakt

För ytterligare information om personuppgiftsbehandling, eller om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss:

Huski Wear AB

Bolshedens industriväg 30

SE-427 50 Billdal

Sverige

hello@huskiwear.world

Om du vill lämna in ett klagomål angående Huski Wears behandling av personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på:

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114

SE-104 20 Stockholm

Sverige

Uppdatering av sekretesspolicyn

Huski Wear gör kontinuerligt ändringar i denna policy. En ny version träder i kraft när den görs tillgänglig på denna webbplats.